Första linjens terapier

Alla som behöver psykosocial vård ska få den effektivt och snabbt.

 

Första linjens terapier är en verksamhetsmodell som utvecklats för att öka mängden mentalvårdstjänster, som kan erbjudas på basnivå. En person som söker sig till social- och hälsovården ska få hjälp för sin psykiska hälsa på det ställe hen kontaktar först, till exempel på sin hälsostation.

Projektet Första linjens terapier har sedan år 2020 skapat de tjänster och den expertis som behövs för att uppfylla Terapigarantin. Den som söker hjälp ska genast få en bedömning om sitt vårdbehov och kunna påbörja den psykosociala vården inom en månad.

Vad gör vi?

  • Vi utbildar första linjens social- och hälsovårdspersonal så att de kan erbjuda nya, korta psykosociala interventioner – så att både unga och vuxna kan få hjälp med sin psykiska hälsa redan inom den primära social- och hälsovården.

    • Vi bygger ett terapikoordinationssystem – för att snabbt kunna styra patienterna till de behandlingsformer som passar dem bäst.

    • Vi utvecklar digitala egenvårdsprogram – så att alla som vill stärka sin psykiska hälsa kan hitta stödmaterial på webben.

    • Vi skapar ett kvalitetsregister – för att mäta vårdens kvalitet och hur smidigt och snabbt patienternas vård påbörjas.

Hur blir förändringen bestående?

  • För att Terapigarantin och strategin för psykisk hälsa ska uppfyllas måste Första linjens terapier vara en verksamhetsmodell nationellt. Genom modellen skapas fasta servicestrukturer för framtidens social- och hälsocentraler i hela Finland.
  • Social- och hälsovårdsministeriet har år 2022 beviljat stöd för de fem universitetssjukhusen att tillsammans vidareutveckla verksamhetsmodellen.

Varför är detta viktigt?

Psykiska störningar är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Omkring var femte finländare drabbas i något skede av sitt liv av en psykisk störning, och över hälften uppskattas bli helt utan vård. Det kan ofta ta flera år innan man får effektiv vård. Under väntetiden blir symtomen ofta kroniska och svårare att sköta. I nuläget består utbudet till stor del av rehabiliterande psykoterapier, som FPA beviljar stöd för. Det tar lång tid innan psykoterapin kommer i gång. Utbudet av vård, som kan börja snabbt och med låg tröskel, är litet.

Den psykosociala vården kan erbjudas lättare och snabbare för alla som behöver den, när tyngdpunkten flyttas från den specialiserade sjukvården till basnivån och det förebyggande arbetet. Vårt mål är att den som behöver hjälp ska få vård inom en månad antingen ansikte mot ansikte eller via nätet. Det uppnår vi genom att utbilda första linjens personal i nya psykosociala behandlingsmetoder. Vi skapar dessutom ett system för patientstyrning, som används för att styra patienterna till den behandling som passar dem bäst.

Effektiva psykosociala behandlingar görs tillgängliga. 

Vad är psykosocial vård? 

Psykosociala behandlingsmetoder baseras på forskningsrön och bygger på psykosocial interaktion. De utförs av hälso- eller socialvårdspersonal och används vid behandling av psykiska störningar.

Den mest kända psykosociala behandlingen är psykoterapi. Psykoterapi kan erbjudas bara av utbildade psykoterapeuter, men det finns också ett bredare utbud av andra psykosociala vårdformer, som kan utföras av annan vårdpersonal med relevant utbildning, till exempel av psykologer och sjukskötare.

Psykosociala korttidsterapier, som kan erbjuda på basnivå, har en central roll i Första linjens terapier-modellen.

Vad menas med första linjen?

Med första linjen och basnivån menas de verksamhetsställen inom social- och hälsovården dit personen som behöver hjälp oftast söker sig allra först. Det kan vara till exempel primärvården, elevvården och ungdomsstationer.

Hankkeen yleisesittely.pdf (96s)

Projektledare i Första linjens terapier är Samuli Saarni och projektchef är Tuija Kotavuopio